Juridisk information

Juridisk information

Användningsvillkor

Denna webbplats är skapad och kontrollerad av Octapharma Nordic AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm (nedan ”Octapharma”)

Du kan kontakta Octapharmas kommunikationsavdelning i Stockholm för ytterligare information:

Octapharma Nordic AB

Per Eriksson, Head of market Communication
112 75 Stockholm
Tel. 08-566 430 00
Fax 08-566 430 10
E-post: per.eriksson@octapharma.se

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa nedanstående villkor och all tillämplig lagstiftning. Använd inte webbplatsen om du inte godtar villkoren.


Medicinsk information/villkor

Produktinformationen på webbplatsen tillhandahålls av Octapharma AG och är endast avsedd för allmänna ändamål. De produkter som visas är receptbelagda och det är inte säkert att alla produkter finns tillgängliga i alla länder. Den produktrelaterade informationen är inte avsedd att ge fullständig medicinsk information. Du bör alltid skaffa dig fullständig medicinsk information om dina receptbelagda läkemedel eller din medicintekniska utrustning (till exempel om den medicinska nyttan och eventuella biverkningar) genom att diskutera användningen av läkemedlet eller utrustningen direkt med den förskrivande läkaren eller i tillämpliga fall med annan medicinsk rådgivare. För hälso- och sjukvårdspersonal finns fullständig information i produktresumén. Informationen om nämnda produkter kan variera från land till land. Patienter, läkare och annan sjukvårdspersonal bör vända sig till sina lokala hälso- och sjukvårdsorgan och tillsynsmyndigheter för att kontrollera vad som gäller i respektive land. Nuvarande bestämmelser i många länder begränsar (eller i vissa fall förbjuder) möjligheten för Octapharma att svara direkt på patientfrågor och/eller ge information om våra receptbelagda produkter.

Upphovsrättsskydd

Upphovsrätten till allt material som finns på denna webbplats innehas av Octapharma, om inte annat anges.

Octapharma förbehåller sig alla rättigheter till innehållet och utformningen av denna webbplats. Utan skriftligt tillstånd från Octapharma får du inte reproducera, använda eller kopiera något innehåll på denna webbplats, inklusive namn, logotyper, design, produktinformation och annat material/information som används på denna webbplats (nedan tillsammans kallat "informationen"). Du får inte använda någon information kommersiellt, och du får inte låta någon information inramas eller bäddas in på en annan webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Octapharma.

All information på webbplatsen tillhör respektive ägare och får inte användas helt eller delvis i någon jurisdiktion utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren. Inte heller får grafik som har väsentlig likhet med ett varumärke, en logotyp eller ett namn som webbplatsen hänvisar till användas på det sättet.

Immateriella rättigheter

Octapharma respektive Octapharmas dotterbolag innehar alla immateriella rättigheter till alla produkter som visas på denna webbplats, om inte annat anges. Inga utfästelser får lämnas om tillverkning, försäljning eller distribution av produkter från Octapharma-koncernen utan skriftligt tillstånd i förväg från Octapharma.

Inga garantier eller utfästelser

Informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda.

Så långt det är möjligt enligt lag friskriver sig Octapharma uttryckligen från alla utfästelser och garantier, uttryckta eller underförstådda, i samband med eller med avseende på denna webbplats och/eller de produkter som den hänvisar till – inklusive utfästelser eller garantier av vilket slag som helst beträffande:

Riktigheten eller fullständigheten i den information som ges på webbplatsen.

Riktigheten eller fullständigheten i den information som ges på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Terapeutiska eller andra egenskaper hos produkter som tillverkas, levereras eller distribueras av Octapharma AG eller dess dotterbolag.

De verkningsresultat som anges på webbplatsen för produkter som tillverkas, levereras eller distribueras av Octapharma eller dess närstående enheter.

Informationen tillhandahålls med förutsättningen att alla personer som besöker webbplatsen tar ansvar för att bedöma riktigheten i innehållet och att de använder webbplatsen helt och hållet på egen risk. Octapharma (inklusive dess styrelse, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, efterträdare och övertagare) tar inget ansvar för förlust eller skada som någon person ådrar sig på grund av att han eller hon förlitat sig på informationen eller annan information som webbplatsen hänvisar till.

Tillämplig uppförandekod

Octapharma strävar efter att följa bestämmelserna i IFPMA:s uppförandekod. Den senaste versionen av koden finns under följande länk:

https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

 

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter är Octapharma (inklusive dess styrelse, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, efterträdare och övertagare) ansvariga för direkta, indirekta, ideella, oavsiktliga, särskilda skador, följdskador eller andra skador, inklusive, utan begränsning, skador för förlust av användning, data, förtjänst eller förlorade möjligheter, som uppstår genom eller i samband med användningen av webbplatsen eller på grund av webbplatsens prestanda.

Tredje parts webbplatser

För din bekvämlighet kan Octapharma på denna webbplats tillhandahålla länkar till utomstående webbplatser. När du använder de webbplatserna lämnar du den här webbplatsen. Om du bestämmer dig för att besöka en länkad webbplats gör du det på egen risk, och det är ditt ansvar att vidta alla skyddsåtgärder för att skydda dig mot virus eller andra skadliga element.

Octapharma (inklusive dess styrelse, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, efterträdare och övertagare) lämnar inga garantier, utfästelser eller rekommendationer avseende de länkade webbplatserna eller informationen, produkterna eller tjänsterna som visas på webbplatserna.

Länkarna innebär inte att Octapharma är anslutet till, associerat med eller juridiskt behörigt att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller copyrightsymboler som visas eller är tillgängliga via länkarna, eller att en länkad webbplats har behörighet att använda varumärken, varunamn, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör Octapharma.

Alla länkar till denna webbplats måste godkännas av Octapharma. Octapharma förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återkalla samtycket att länka till webbplatsen.

Ändringar av webbplatsen

Octapharma förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar, modifieringar, tillägg, borttagningar och korrigeringar på denna webbplats. Octapharma kan också när som helst dra tillbaka åtkomsten till webbplatsen utan föregående meddelande.

Virusskydd

Octapharma lämnar inga garantier eller utfästelser att denna webbplats eller Octapharmas e-postfunktion är avbrottsfria eller virusfria eller fria från andra skadliga komponenter. Octapharma (inklusive dess styrelse, filialer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer, efterträdare och övertagare) tar inget ansvar för skador som orsakas din utrustning till följd av uppkoppling till webbplatsen, nedladdning av innehåll från webbplatsen eller mottagning av e-post genom Octapharmas e-postfunktion.

Tillämplig lag

Tolkning av dessa användarvillkor och sekretesspolicyn samt lösning av eventuella tvister angående användarvillkoren och/eller sekretesspolicyn görs enligt svensk lagstiftning.